Disclaimer

Omgaanmetpijn.nu is een onderdeel van psychologiepraktijk TerHeyne. Omgaanmetpijn.nu biedt online medisch-psychologische hulp voor de eerstelijn. De ontwikkelde behandeling is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van recidiverende of chronische pijnproblematiek en wij baseren ons zoveel mogelijk op evidence based materiaal. De behandeling die via Omgaanmetpijn.nu wordt aangeboden, wordt getoetst op haar klinische effectiviteit en cliënt tevredenheid. Cliëntgegevens worden geanonimiseerd verwerkt en alleen met toestemming van de cliënt gebruikt. Wij werken volgens de richtlijnen van de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek bij mensen (WMO).

TerHeyne doet haar best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren. TerHeyne betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

TerHeyne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Omgaanmetpijn.nu. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

TerHeyne kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Omgaanmetpijn.nu kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

TerHeyne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met het behandelprogramma dat de cliënt via de website Omgaanmetpijn.nu volgt. De gepresenteerde algemene informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. TerHeyne is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TerHeyne.

Het intellectuele eigendom van de Omgaanmetpijn.nu applicaties ligt bij dr. M. Blokhorst / psychologiepraktijk TerHeyne.